Logo
Начало | Проекти | Събития | Бюлетин | Обучения и Консултации | Контакти |  English
Photo credit: European Space Agency. All rights reserved.
 


Проекти

» Подобряване на качеството и безопасността в болниците: Връзка между организационна култура, стрес и качество на здравните грижи – 2009-2014 : Проект по Седма рамкова програма на Европейската комисия
Logo Проектът се провежда в сътрудничество между 9 Европейски страни - Гърция, Турция, Португалия, Румъния, България, Хърватска, Македония, Ирландия и Великобритания. Целта му е да разкрие организационните и индивидуални фактори, които оказват влияние върху качеството на здравните грижи и безопасността на пациентите (в университетски болници), и да приложи програми, които едновременно подобряват качеството на здравните грижи и благополучието на медицинския персонал; също така да изгради международна мрежа, включваща ръководители на болници и други заинтересовани страни, които да обменят информация относно програми, насочени към подобряване на качеството на здравните грижи.

Проектът включва качествено изследване (фокус-групи и интервюта с медицински специалисти и пациенти; етнографски наблюдения в болниците), количествено изследване и action research.

» Превенция на депресиите и повишаване на информираността чрез създаване на мрежи от професионалисти в Европейския съюз – 2011-2014 : Проект по втора програма "Здраве" (2008-2013) на Европейския съюз

Като продължение на дейностите на Европейския алианс срещу депресията (European Alliance Against Depression – EAAD: проект, финансиран от Европейската комисия), PREDI-NU ще работи в посока на повишаване достъпа до специализирана помощ на депресивни пациенти и на доразработване и заздравяване на мултидисциплинарни мрежи от специалисти, предоставящи здравни и други услуги в общността. Така двете основни цели на проекта са:
1) Да подобри грижата за депресивни и суицидни пациенти, като осигури интернет-базирана интервенция за самоуправление на депресията (предимно за хора с леки форми на депресия); 2) Да подобри ранното идентифициране на депресиите и свързаните с тях психично-здравни проблеми чрез разработването на тренинг-програма за увеличаване на информираността по отношение на депресията сред здравни специалисти (особено общопрактикуващите лекари) и фасилитатори от общността, работещи с юноши и млади хора (като училищни психолози, учители, работещи в младежки центрове). Колективът на проекта включва партньори от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Люксембург, Португалия и Унгария.
» Въвеждане на HPV ваксината в България и Румъния: Психо-социални, политически и джендър измерения – 2010-2012

Целта на изследването е да очертае измеренията на социалния дебат, породен от въвеждането на HPV ваксината в две източноевропейски страни - България и Румъния (партньор по проекта от Румъния: Факултет по психология, Университет Babes-Bolyai, Клуж-Напока). Проучваме перспективите на експертите, определящи политиките в областта на здравеопазването, на фармацевтичните компании, на медицинските специалисти и на жените/родителите по отношение на въвеждането на HPV ваксината с помощта на комбинация от исторически, документален, медиен анализ и интервюта и фокус групи.
Финансиран от National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER), САЩ
» Оценка на информационни брошури на Европейската асоциация за рак на маточната шийка (European Cervical Cancer Association - ECCA) – 2009-2011

Целта на проекта е да оцени четивността, качеството и надеждността на четири здравни брошури, информиращи жените за всички аспекти на профилактиката на рака на маточната шийка, и да адаптира съдържанието им за широката общественост в България. Брошурите са разработени от ECCA и са преведени на български от медицински специалисти. Научен център "Психология и здраве" разработи въпросник и методология за оценка на тези печатни материали. Брошурите бяха оценени от български жени на различна възраст, с различен образователен и социален статус, с различна етническа и религиозна принадлежност. Бяха проведени седем групови дискусии в различни части на страната, организирани в сътрудничество с читалищната мрежа.
Финансиран от ECCA - http://www.ecca.info/
» Ефективност на диалога между медицинските специалисти и пациентите в онкологичната помощ - 2009

Целта на проекта бе да се анализират нагласите и очакванията на медицинските специалисти и пациентите с онкологични заболявания относно общуването по между им, и да се предложат конкртетни стъпки за промяна и подобряване на диалога между двете групи. 135 медински специалисти и 105 пациенти с онкологични заболявания от различни градове на страната участваха в изследване, фокусирано върху темите: информирано съгласие и информиран избор, време за диалог, отговорност при взимане на решения, организация и трудности, уважение, самооценка на комуникативните възможности и психологическа подкрепа.
Финансиран от Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ)
» Европейски проект EUROCHIP 2: Действие – 2004-2008 –http://www.tumori.net/eurochip/
& Европейски проект EUROCHIP 3: Общи действия – 2008-2011 – http://www.tumori.net/eurochip/

EUROCHIP се фокусира върху премахването на неравенствата в областта на раковите заболявания. Целта му е да подобри информацията и знанието за рака. Проектът ще допринесе към националните и европейски действия в тази насока чрез съпоставяне на наличните данни. EUROCHIP-1 (2001-2003) предоставя списък от Ракови здравни индикатори в областите Профилактика, Скрининг и Лечение. EUROCHIP-2 "Действие" има функцията на мрежа от агенции, институции, политици, медицински асоциации и пациентски групи, която подпомага дейности, насочени към намаляване на неравенствата в информацията по отношение на раковите заболявания в ЕС, стремейки се към Европейска ракова здравна информационна система. В EUROCHIP-3 "Общи действия" мрежата придвижва европейската информация по отношение на раковите заболявания още една стъпка напред като проучва четири ракови информационни области, които са задължителни за стратегията за контрол на рака на ЕС като цяло -скрининг за рак на маточната шийка в източна Европа, регистрация на раковите заболявания в ЕС, информация за преживяемостта, информация за разходите по лечението и крайният изход.
В EUROCHIP-2 В България се ръководи от Националния раков ; Научен център "Психология и здраве" работи в сутрудничество с тяж и други водещи специалисти за да оцени нивото на информация и готовността за въвеждане на организиран популационен скрининг за рак на маточната шийка в България чрез проучване мненията на специалисти по гинекология и онкология, здравни мениджъри и политици. В EUROCHIP-3 Националният раков регистър в сътрудничество с Научен център "Психология и здраве" участват в дейностите на работната група за скрининг за рак на маточната шийка и отговарят за оценяване на изпълнението на ключовите етапи в проекта.
Финансиран от Европейската комисия, Програма обществено здравеопазване, Опазване на потребителите на здравни услуги, Генерална дирекция & от Изпълнителна агенция за обществено здравеопазване при Европейската комисия.
» Поведение и здраве при деца в училищна възраст (HBSC): съвместно изследване със СЗО - 2004 – 2010- www.hbsc.org
School

България се присъедини към международната мрежа "Поведение и здраве при деца в училищна възраст (HBSC)" през 2004 г. Колективът включва изследователи от Научен център "Психология и здраве" и Институт за изследвание на населението и човека – БАН (бивши Институт по психология и Център за изследване на населението - БАН). HBSC е уникално международно изследване, инициирано през 1982 г., което скоро след това е прието от СЗО за съвместно изследване. От 1985 г. изследванията се провеждат на 4-годишни интервали в нарастващ брой страни. Българският колектив участва в етап 2005/2006 заедно с 40 държави и райони от Европа, Канада и САЩ. Целта на HBSC е проучването на здравните поведения, рисковите поведения, здравните последици и техния социален контекст при ученици на възраст 11, 13 и 15 г. Изследването цели и да информира и окаже влияние върху политиките в областите промоция на здравето и здравно образование, върху програмите и практиките за деца в училищна възраст на национално и международно ниво.

Международният доклад от HBSC изследването 2005/2006, част от серията публикации на Европейския офис на СЗО "Здравна политика за деца и юноши" ("Health policy for children and adolescents" - HEPCA), е достъпен на http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/publications2/2011/inequalities-in-young-peoples-health
Финансиран от:
Jacobs Foundation, Швейцария (2005 – 2007)
Фонд "Научни изследвания", Министерство на образованието и науката (2006-2010)
Световна здравна организация – Европейски офис (2008)

» Онкологичен скрининг на маточната шийка в България: психосоциални аспекти и състояние на здравната система – 2004-2005
Health Systems

Целта на проекта е да идентифицира определящите фактори за скрининг и да обсъди значението им за разработването на образователни инициативи, скринингови програми и повишаване на достъпа на жените до тях. Психосоциалната част на проекта осигурява информация за социално-икономическите неравенства, нагласите и възприемането на риска по отношение на скрининга за рак на маточната шийка. Частта, отнасяща се до здравната система, разкрива ключовите елементи на здравната система, необходими за ефективното въвеждане на скрининг за рак на маточната шийка. Проектът включва национално представително изследване с жени, дълбинни интервюта с медицински специалисти, жени и експерти на ръководни позиции с опит и наблюдения в областта на скрининга, както и фокус-групи с медицински специалисти. Проучването беше проведено в сътрудничество с Университета Babes-Bolyai, Клуж-Напока, Румъния, и EngenderHealth, САЩ.

Финансиран от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" (Bill and Melinda Gates Foundation) чрез EngenderHealth и Алианс за превенция на рака на маточната шийка (Alliance for Cervical Cancer Prevention)

» Психосоциални аспекти на безплодието и асистирани репродуктивни технологии - 2004 – досега

Научен център "Психология и здраве" провежда изследвания върху дискурсите и преживяването на безплодие и върху асистираната репродукция в България. Основавайки се на резултатите от първото ни проучване върху психосоциалните аспекти, социалните дискурси и противопоставящите се срещу безплодието гласове на жените в България, Центърът продължава изследванията си върху социалните и психологически значения на асистираната репродукция. Целта им е да се обсъдят преживяванията на жените, сблъскали се с безплодие и с лечение на безплодието в България, както и мненията на здравните специалисти по отношение на лечението. Проучванията ни включват и етичните аспекти на асистираната репродукция, както и политиките и законовата уредба по отношение прилагането на асистирани репродуктивни технологии. Беше проведено и допълнително изследване с медицински специалисти, работещи в областта на асистираните репродуктивни технологии, с цел проучване на мненията им относно промените в обществото и нагласите им относно законодателните промени.
Финансиран от Дружеството за психологическо изследване на социални въпроси, САЩ (the Society for the Psychological Study of Social Issues - SPSSI)
                                                               © 2011 Health Psychology Research Center. All Rights Reserved. Design by Igotmyweb.com